Disclaimer

1. Rody Kindermode is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Rody Kindermode valt.
2. Indien Rody Kindermode niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Rody Kindermode de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
3. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Rody Kindermode valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Rody kindermode het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.